ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του INTERNET SHOP της PEACH PUMP https://peach-pump.com και για την πραγματοποίηση αγορών αγαθών μέσω αυτού

I. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ

Art. 1 (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις έχουν γίνει αποδεκτοί από την PJSC PJSC (εφεξής αναφερόμενη μόνο ως “Πάροχος”) και διέπουν:

– όροι χρήσης του δικτυακού τόπου https://peach-pump.com (εφεξής αναφερόμενος μόνο ως ο “δικτυακός τόπος”) από τους χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν,

– τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο σύναψης των συμβάσεων αγοράς μεταξύ του Παρόχου και των χρηστών της Ιστοσελίδας,

– τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή και των αντίστοιχων χρηστών στο πλαίσιο των συμβάσεων αγοράς που συνάπτονται μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των μεθόδων παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, της πληρωμής και της παραλαβής τους, των όρων και της διαδικασίας υποβολής απαιτήσεων και επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων.

(2) Η αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης αγοράς μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη και για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

(3) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συνάπτει έννομες σχέσεις και να προβαίνει σε παραδόσεις σε Χρήστες που δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

(4) Η αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων από τους Χρήστες γίνεται με την επιλογή του κουτιού (checkbox) “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις” στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή της τοποθέτησης παραγγελίας από Χρήστη με την ιδιότητα “επισκέπτης” στον Ιστότοπο και αφού ο Χρήστης έχει εισάγει τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τις εν λόγω διαδικασίες.

(5) Οι Όροι και Προϋποθέσεις δημοσιεύονται σε εμφανές σημείο της Ιστοσελίδας και είναι διαθέσιμοι σε κάθε επισκέπτη.

(6) Η δημοσίευση των εμπορευμάτων στην Ιστοσελίδα θεωρείται δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αντίστοιχης προσφοράς στον Προμηθευτή για τη σύναψη σύμβασης αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 290, παρ. 1 του εμπορικού νόμου.

(7) Το τσεκάρισμα του κουτιού (checkbox) “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις” στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής ή η τοποθέτηση παραγγελίας από Χρήστη με καθεστώς “επισκέπτη” στον Ιστότοπο δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι:

1) Ο Χρήστης έχει διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την αποδοχή τους και ότι τους αποδέχεται. Τσεκάροντας το πλαίσιο (checkbox) “Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις” ο Χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικής υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και τους αποδέχεται.

2) Ο Χρήστης έχει υποβάλει προσφορά (προσφορά) για τη σύναψη σύμβασης(ων) αγοράς εξ αποστάσεως (Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του “καταναλωτή” κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών)

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Peach Pump Ltd.

Άρθρο 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

1. Όνομα του Προμηθευτή: “Peach Pump” OOD

2. Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Βουλγαρία, Περιφέρεια Βάρνας, Δήμος Βάρνας, πόλη Βάρνα, οδός “Graf Ignatiev” 32, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από χρήστες: Βουλγαρία, Περιφέρεια Βάρνας, Δήμος Βάρνας, πόλη Βάρνα, οδός «Graf Ignatiev» 32, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Βουλγαρία, Περιφέρεια Βάρνας, Δήμος Βάρνας, Πόλη της Βάρνας, οδός “Graf Ignatiev” 32, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] τηλέφωνο: +359 884 414 464

5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: ΕΙΚ 206826362 (Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικών Προσώπων στο Γραφείο Εγγραφής)

8. Πληροφορίες σχετικά με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που παρέχονται από τον Πάροχο, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι Χρήστες και οι Χρήστες-Καταναλωτές μπορούν να αποθηκεύουν σε σταθερό μέσο οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία με τον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας αυτής της αλληλογραφίας: Εκτός από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους Χρήστες και τους Χρήστες-Καταναλωτές μέσω των ακόλουθων διαύλων:

8.1. Με την αποστολή μηνυμάτων μέσω της σελίδας του Παρόχου στο Facebook, που βρίσκεται στο e-mail. διεύθυνση: https://www.facebook.com/peach.pump.sportswear Σε περίπτωση που οι Χρήστες και οι Χρήστες-Καταναλωτές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το κανάλι επικοινωνίας, μπορούν να στείλουν μηνύματα στον Πάροχο μέσω του κουμπιού “Αποστολή μηνύματος” στη σελίδα του Παρόχου στο Facebook που αναφέρεται παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, η απάντηση στο μήνυμα που αποστέλλεται με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται από τον Πάροχο μέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας – μέσω της υπηρεσίας της σελίδας του Παρόχου στο Facebook για την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.

8.2. Με την αποστολή μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Twitter, Tic-Tok κ.λπ.), σε περίπτωση που η εν λόγω σελίδα διατηρείται από τον Πάροχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες και οι χρήστες-χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα στον πάροχο μέσω της ενότητας ιδιωτικών μηνυμάτων του ιστότοπού του στα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απάντηση στο μήνυμα που αποστέλλεται με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται από τον Πάροχο μέσω του ίδιου καναλιού επικοινωνίας – μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα του Παρόχου στα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ

Art. 3. Ο δικτυακός τόπος είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://peach-pump.com μέσω του οποίου οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και την παράδοση των αγαθών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό για να βλέπετε την Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιείτε τις πρόσθετες υπηρεσίες πληροφοριών,

2. Υποβολή παραγγελιών αγοράς ως “επισκέπτης” της Ιστοσελίδας χωρίς να δημιουργηθεί πρώτα προφίλ πελάτη του Χρήστη,

3. Επισκόπηση των εμπορευμάτων, των χαρακτηριστικών τους, των τιμών και των όρων παράδοσης,

4. Για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και παράδοσης των αγαθών που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα,

5. Να πραγματοποιείτε οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτετε με την Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που υποστηρίζει η Ιστοσελίδα.

6. Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα,

7. Να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με την Ιστοσελίδα μέσω της διεπαφής της σελίδας της Ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο,

8. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της ιστοσελίδας της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των κριτηρίων και όρων που είναι αποδεκτά στην πράξη, στο καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 5. (1) Οι χρήστες υποβάλλουν προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο μέσω της διεπαφής του Παρόχου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό του στη διεύθυνση https://peach-pump.com . Με την αποδοχή της προσφοράς από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα (στη βουλγαρική γλώσσα).

(2) Βάσει της σύμβασης με τους χρήστες για την αγορά και την πώληση αγαθών, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών που προσδιορίζει ο χρήστης μέσω της διεπαφής.

(3) Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα σφάλματα κατά την εισαγωγή των πληροφοριών το αργότερο κατά την ημερομηνία της προσφοράς τους για τη σύναψη της σύμβασης με τον προμηθευτή. Ο Προμηθευτής παρέχει κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από την πραγματοποίηση της συμβατικής δήλωσης, ως εξής: παρέχεται η δυνατότητα : αφαίρεσης ενός είδους από το καλάθι αγορών- προσθήκης ειδών στο καλάθι αγορών- αύξησης ή μείωσης της παραγγελθείσας ποσότητας ενός συγκεκριμένου είδους- αλλαγής της διεύθυνσης παράδοσης ή του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής.

(4) Οι χρήστες οφείλουν να καταβάλλουν στον Προμηθευτή την αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον ιστότοπο και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η αμοιβή θα είναι η τιμή που ανακοινώνει ο Πάροχος στη διεύθυνση της Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πάροχος έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του Χρήστη σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

(6) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τις τιμές που αναγράφονται στον Ιστότοπο, καθώς η αλλαγή των τιμών ισχύει μόνο για συμβάσεις που συνάπτονται μετά την ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο.

(8) Οι τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο (4) δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς της παράδοσης, τα οποία χρεώνονται και καταβάλλονται από τον χρήστη επιπλέον των ανωτέρω τιμών.

(9) Το κόστος παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών σε διεύθυνση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει ως εξής:

  • Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται αυτόματα στο τελευταίο βήμα “Παραγγελία” με βάση το βάρος μετά την επιλογή της εταιρείας ταχυμεταφορών και του τρόπου παράδοσης. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει προωθητικούς όρους εντός των οποίων θα αναλάβει τα έξοδα παράδοσης με δικά του έξοδα. Πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων αγαθών, ο έμπορος δικαιούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον καταναλωτή για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας ή/και της παράδοσης.
  •  

(10) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που παραγγέλνουν οι Χρήστες εντός των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Προμηθευτής στον Ιστότοπο και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Προσφέρουμε παράδοση σε γραφείο, διεύθυνση και ΑΤΣ (αυτόματο ταχυδρομικό σταθμό) μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών SPEEDY και υπηρεσία CEE Economy.

Χώρα Τιμή* Χρόνος παράδοσης:
Ρουμανία3€3-4 εργάσιμες ημέρες
Ελλάδα3€3-4 εργάσιμες ημέρες
Πολωνία5€3-4 εργάσιμες ημέρες
Σλοβακία5€3-4 εργάσιμες ημέρες
Τσεχία5€3-4 εργάσιμες ημέρες
Σλοβενία5€3-4 εργάσιμες ημέρες
Ουγγαρία5€3-4 εργάσιμες ημέρες
Κροατία5€3-4 εργάσιμες ημέρες

*Το κόστος παράδοσης βαρύνει τον Πελάτη. Το κόστος που αναφέρεται είναι ενδεικτικό με βάση την υπηρεσία CEE Economy της SPEEDY, DPD. Τα ακριβή έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα στο τελευταίο βήμα “Παραγγελία”, με βάση το βάρος, μετά την επιλογή του τρόπου αποστολής και πριν από την πληρωμή.

(11) Η δημόσια πρόσκληση που αποστέλλεται από τον Πάροχο μέσω της Ιστοσελίδας σύμφωνα με το άρθρο 290, παρ. 1 του Εμπορικού Κώδικα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων των αντίστοιχων αγαθών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα για μια ηλεκτρονική παραγγελία ενός προϊόντος είναι ____ τεμάχια.

Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικής υπογραφής και του άρθρου 11 του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2) Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή του, εφόσον ο χρήστης έχει εισάγει το κατάλληλο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

(3) Τα ανίκανα άτομα δεν επιτρέπεται να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω του δικτυακού τόπου. Σύμφωνα με την καθιερωμένη (και μόνη δυνατή) πρακτική παγκοσμίως, η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών γίνεται με αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση από τους ίδιους, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής ηλεκτρονικών δηλώσεων μέσω του ιστότοπου.

(4) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ηλεκτρονικές δηλώσεις αποστέλλονται σε αυτόν από πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο κάτοχος του αντίστοιχου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, αλλά έχει χρησιμοποιήσει τα ίδια. Είναι ευθύνη του κατόχου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης να διατηρεί το απόρρητο του αντίστοιχου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

(5) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ηλεκτρονικών δηλώσεων που του αποστέλλονται από ανίκανο πρόσωπο. Η ευθύνη για τον περιορισμό και τη ρύθμιση της πρόσβασης των ανηλίκων στον Ιστότοπο ανήκει εξ ολοκλήρου στους γονείς, κηδεμόνες και επιτρόπους τους.

IV. ΕΓΓΡΑΦΉ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ ΩΣ “ΕΠΙΣΚΈΠΤΗΣ” ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

Art. 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισάγει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση.

(2) Η Ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους Χρήστες με την ιδιότητα “επισκέπτης” να πραγματοποιούν παραγγελίες, οπότε δεν δημιουργείται προφίλ πελάτη, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τον Χρήστη.

(3) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση θα καθορίζονται από τον Χρήστη με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στον Ιστότοπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν. Η ιδιότητα του εγγεγραμμένου χρήστη επιτρέπει τη χρήση εκπτώσεων για τον κύκλο εργασιών των αγορών – όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 5 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

(4) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και κάνοντας κλικ στο κουμπί “Έχω διαβάσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους αποδέχομαι” (στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής προφίλ πελάτη ή τοποθέτησης παραγγελίας από Χρήστη με την ιδιότητα του “επισκέπτη” στον Ιστότοπο) ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους τηρεί ανεπιφύλακτα.

(5) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την εγγραφή που πραγματοποίησε ο Χρήστης αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης. Δημιουργείται ο λογαριασμός του Χρήστη και δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Παρόχου.

(6) Κατά την εγγραφή του, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί αμέσως τα δεδομένα που έχει δηλώσει στην εγγραφή του σε περίπτωση αλλαγής.

V. ΤΕΧΝΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

Άρθρο 8. Οι χρήστες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τη διεπαφή του δικτυακού τόπου του Προμηθευτή για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στον δικτυακό τόπο.

Art. 9. Οι χρήστες συνάπτουν τη συμφωνία αγοράς και πώλησης με τον προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Πραγματοποίηση της εγγραφής στον Ιστότοπο και παροχή των απαραίτητων στοιχείων εάν ο Χρήστης δεν έχει ακόμη εγγραφεί στον Ιστότοπο (παραγγελίες από Χρήστες με εγγεγραμμένο λογαριασμό πελάτη) ή τοποθέτηση παραγγελίας αγοράς από άτομο με καθεστώς “επισκέπτη” στον Ιστότοπο (παραγγελίες από Χρήστες με καθεστώς “επισκέπτη” στον Ιστότοπο).

(2) Να συνδεθείτε στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στον Ιστότοπο, ταυτοποιούμενοι με ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία για την τοποθέτηση παραγγελιών από Χρήστες με την ιδιότητα του “επισκέπτη” στον Ιστότοπο,

(3) Επιλογή ενός ή περισσότερων από τα αγαθά που προσφέρονται στον Ιστότοπο και προσθήκη τους σε έναν κατάλογο αγαθών προς αγορά.

(4) Επιλογή αγαθών από τον κατάλογο των προς αγορά αγαθών, για τα οποία συνάπτεται σύμβαση πώλησης και αγοράς.

(5) Παροχή δεδομένων για την πραγματοποίηση της παράδοσης,

(6) Επιλογή του τρόπου και του χρόνου πληρωμής του τιμήματος.

(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία έχει τη νομική έννοια της προσφοράς του Χρήστη προς τον Προμηθευτή.

(8) Αποδοχή της προσφοράς του Χρήστη μέσω ρητής ηλεκτρονικής δήλωσης του Προμηθευτή που περιέχει τον αριθμό της παραγγελίας του Χρήστη και τον αριθμό της φορτωτικής για την αποστολή των σχετικών αγαθών στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Χρήστης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι χρήστες συμφωνούν ότι ο Προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την παράδοση των σχετικών αγαθών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τα σχετικά αγαθά που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες δεν είναι διαθέσιμα στον Προμηθευτή κατά τη στιγμή της επεξεργασίας της σχετικής παραγγελίας από τον Προμηθευτή ή προορίζονταν για παράδοση στο πλαίσιο προηγουμένως επεξεργασμένων παραγγελιών,

VI. ΣΎΝΑΨΗ, ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Art. 10. (1) Η σύμβαση αγοράς μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη θεωρείται ότι έχει συναφθεί τη στιγμή που ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία του Χρήστη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Χρήστη, αναφέροντας στην επιβεβαίωση τον αριθμό παραγγελίας και τον αριθμό φορτωτικής για την αποστολή των σχετικών αγαθών στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ορίσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης, αντίστοιχα – κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας με την αναγραφή του αριθμού της φορτωτικής για την αποστολή των αντίστοιχων αγαθών έχει τα νομικά αποτελέσματα της αποδοχής της προσφοράς του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 290 του εμπορικού νόμου.

(2) Οι συναφθείσες συμβάσεις αγοράς και πώλησης αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή.

(3) Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες θεωρείται ότι συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την αγορά και την πώληση κάθε επιμέρους είδους που ζητείται από τους Χρήστες, παρά το γεγονός ότι τα είδη επιλέγονται με μια ενιαία ηλεκτρονική δήλωση και από έναν ενιαίο κατάλογο ειδών προς αγορά.

(4) Ο Προμηθευτής μπορεί να παραδίδει τα αγαθά που παραγγέλλονται από τις επιμέρους συμβάσεις αγοράς μαζί και ταυτόχρονα.

(5) Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοράς. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα αγαθά που παραδίδονται δεν επηρεάζει ούτε παράγει αποτελέσματα σε σχέση με συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και πώλησης ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοράς και πώλησης άλλων αγαθών που παρέχονται στον χρήστη.

Art. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και πώλησης, ο χρήστης υποχρεούται να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματά του.

Art. 12. (1) Ο χρήστης μπορεί να καταβάλει το τίμημα για τις επιμέρους συμβάσεις αγοράς αμέσως κατά την παραγγελία των αγαθών (εκ των προτέρων) ή κατά την παράδοση.

(2) Η προκαταβολή μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες διεθνείς τραπεζικές κάρτες: Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ή MasterCard Debit Card) με διακανονισμό στη Βουλγαρία και διεθνείς κάρτες VISA (Visa Consumer Card ή Visa Commercial Card), Visa Electron, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ή MasterCard Debit Card) με διακανονισμό στο εξωτερικό, καθώς και μέσω τραπεζικών καρτών που φέρουν το εμπορικό σήμα του εθνικού φορέα BORICA, κάρτες Maestro με διακανονισμό στη Βουλγαρία.

(3) Εάν ο χρήστης έχει επιλέξει να πληρώσει για τα αγαθά κατά την παραλαβή, η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την παράδοση από την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedy AD, με αντικαταβολή και περιλαμβάνει την τιμή των αγαθών και (στο βαθμό που ισχύει) τα έξοδα μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο. 9 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή μέσω της αξιόπιστης εταιρείας STRIPE η οποία παρέχει μια γρήγορη, ασφαλή και εύκολη διαδικασία πληρωμής

(4) Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει να πληρώσει για τα αγαθά κατά την παραλαβή, αλλά ο Προμηθευτής έχει επιλέξει να στείλει τα αγαθά μέσω τρίτου, η πληρωμή θα γίνει κατά την παράδοση από την Speedy Courier JSC, μέσω της υπηρεσίας ταχυδρομικών χρηματικών ενταλμάτων (PMO) και θα περιλαμβάνει την τιμή των αγαθών και (στο βαθμό που ισχύει) τα έξοδα μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο. 9 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

(5) Τα παραγγελθέντα αγαθά μπορούν να παραληφθούν μόνο από τα ακόλουθα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενήλικος:

– τον αγοραστή – ανάλογα εξατομικευμένα σύμφωνα με τα δεδομένα του λογαριασμού του πελάτη ή την αντίστοιχη παραγγελία αγοράς,

– ένα πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αγοραστή να παραλάβει τα αγαθά με την ίδια την παραγγελία,

– πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον αγοραστή να παραλάβει τα αγαθά με δεόντως γραπτό πληρεξούσιο,

– πρόσωπο που έχει επιβεβαιώσει ρητά τη γνησιότητα και την ταυτότητα των παραγγελθέντων αγαθών και έχει συμφωνήσει να τα πληρώσει σε μετρητά για λογαριασμό του αγοραστή.

(6) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (5) δεν βρεθεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παραγγελία εντός της προθεσμίας παράδοσης ή η πρόσβαση και οι προϋποθέσεις για την παράδοση των αγαθών δεν παρέχονται εντός της προθεσμίας αυτής, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά που υπόκεινται στην παραγγελία.

(7) Σε περίπτωση που ο χρήστης επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά και μετά τη λήξη της περιόδου παράδοσης κατά την οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, επιβαρύνεται με το κόστος της πρόσθετης παράδοσης με δικά του έξοδα. Το κόστος της δεύτερης παράδοσης καταβάλλεται κατά την παραλαβή των προϊόντων, μαζί με το συνολικό ποσό της παραγγελίας και της πρώτης παράδοσης.

(8) Κατά την παραλαβή των αγαθών, το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (5) υπογράφει έγγραφο που πιστοποιεί την παραλαβή της παράδοσης.

VII. ΕΙΔΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

Art. 13. Οι κανόνες της παρούσας ενότητας VII των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων εφαρμόζονται μόνο στους Χρήστες οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς ή την εγγραφή στον Ιστότοπο, μπορούν να θεωρηθούν καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών, του Νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και/ή της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά τις συμβάσεις πώλησης αγαθών. (εφεξής “Χρήστης-Χρήστες”)

Art. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον Ιστότοπο.

(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ του κάθε είδους στην Ιστοσελίδα.

(3) Για παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης εντός της Βουλγαρίας, η αξία των εξόδων μεταφοράς που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών έχει ως εξής

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και υπολογίζονται αυτόματα στο τελευταίο βήμα “Παραγγελία” με βάση το βάρος μετά την επιλογή της εταιρείας ταχυμεταφορών και του τρόπου παράδοσης. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει προωθητικούς όρους εντός των οποίων θα αναλάβει τα έξοδα παράδοσης με δικά του έξοδα. Πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων αγαθών, ο έμπορος δικαιούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον καταναλωτή για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας ή/και της παράδοσης.

(4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω του Ιστότοπου.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες-χρήστες βάσει του παρόντος άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τον χρόνο της απεικόνισής τους στον Ιστότοπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

Art. 15. (1) Ο χρήστης-καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτει με τον χρήστη για την αγορά και παράδοση αγαθών.

(2) Ο χρήστης-καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα αν θα καταβάλει στον Προμηθευτή το τίμημα των αγαθών πριν ή κατά την παράδοση. Η προκαταβολή μπορεί να γίνει μέσω των ακόλουθων διεθνών τραπεζικών καρτών: Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ή MasterCard Debit Card) με διακανονισμό στη Βουλγαρία και διεθνείς κάρτες VISA (Visa Consumer Card ή Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card ή MasterCard Debit Card) με διακανονισμό στο εξωτερικό, καθώς και μέσω τραπεζικών καρτών που φέρουν το εμπορικό σήμα του εθνικού φορέα BORICA, κάρτες Maestro με διακανονισμό στη Βουλγαρία.

Art. 16. (1) Ο χρήστης-καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να καταβάλει κανένα κόστος, εκτός από τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο. 3 και το άρθρο 55 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία:

1. σύναψη της σύμβασης – σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών,

2. αποδοχή των αγαθών από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος, διαφορετικό από τον μεταφορέα και ορισμένο από τον καταναλωτή – στην περίπτωση σύμβασης πώλησης, ή:

(α) όταν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει πολλά αγαθά στο πλαίσιο μιας ενιαίας παραγγελίας τα οποία παραδίδονται χωριστά, από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα, ο οποίος ορίζεται από τον καταναλωτή, παραλαμβάνει το τελευταίο αγαθό,

(β) σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που αποτελούνται από πολλαπλές παρτίδες ή μέρη, από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, που δεν είναι ο μεταφορέας και έχει οριστεί από τον καταναλωτή, παραλαμβάνει την τελευταία παρτίδα ή μέρος,

(γ) στην περίπτωση συμβάσεων τακτικής παράδοσης αγαθών, η οποία πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, που δεν είναι ο μεταφορέας και έχει οριστεί από τον καταναλωτή, παραλαμβάνει τα πρώτα αγαθά,

Οι τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4 της CPA επισυνάπτονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως παράρτημα 1.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον έμπορο και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης,

2. για την παράδοση αγαθών που από τη φύση τους μπορεί να υποβαθμιστούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής,

3. για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,

4. για την προμήθεια αγαθών τα οποία, αφού παραδοθούν, έχουν αναμιχθεί λόγω της φύσης τους με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν,

(3) Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν έχει παράσχει στον Χρήστη-Καταναλωτή τις απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο Χρήστης-Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο. 1 του παρόντος άρθρου. Όταν ο Πάροχος παρέχει στον Χρήστη-Καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός ενός έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο χρήστης-καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των νομικά απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

(4) Όταν ο καταναλωτής επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ενημερώνει τον Προμηθευτή για την απόφασή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πάροχος αποστέλλει αμέσως στον Χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησής του σε σταθερό μέσο. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο χρήστης-καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης σύμφωνα με το προσάρτημα αριθ. 2 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή να δηλώσει με άλλο τρόπο απερίφραστα την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο χρήστης-καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εάν έχει αποστείλει ειδοποίηση στον Προμηθευτή για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

(5) Όταν ο χρήστης-καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, ο προμηθευτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε από τον χρήστη-καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Εάν ο χρήστης-καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης-Καταναλωτής στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης-Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ίδιο.

2. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης των αγαθών όταν ο Χρήστης-Καταναλωτής έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης των αγαθών διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.

3. Ο Προμηθευτής δικαιούται να μην καταβάλει τα ποσά του Χρήστη-Καταναλωτή μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή μέχρι ο Χρήστης-Καταναλωτής να αποδείξει ότι έχει στείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

4. Ο χρήστης-καταναλωτής οφείλει να αποστείλει ή να παραδώσει τα αγαθά στον προμηθευτή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης-καταναλωτής γνωστοποίησε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο χρήστης-καταναλωτής αποστείλει ή παραδώσει τα αγαθά στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.

5. Ο χρήστης-καταναλωτής οφείλει να στείλει ή να παραδώσει τα αγαθά πίσω στον Προμηθευτή ή σε εξουσιοδοτημένο από τον Προμηθευτή πρόσωπο σε καλή εμπορική κατάσταση, δηλαδή – διατηρώντας την αρχική συσκευασία, τα αναλώσιμα και τα αξεσουάρ, εάν υπάρχουν. Τα εμπορεύματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιούνται, να σκίζονται, να πλένονται, να σιδερώνονται.

6. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο χρήστης-καταναλωτής καταβάλλει μόνο τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

7. Ο χρήστης-καταναλωτής ευθύνεται μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκαλείται από τη δοκιμή τους πέραν του αναγκαίου για την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της ορθής λειτουργίας τους.

8. Σε περίπτωση που ο χρήστης-καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μειωμένη αξία των αγαθών στις υποθέσεις σύμφωνα με τον όρο 5 και τον όρο 7 ανωτέρω, ο Προμηθευτής δικαιούται να αφαιρέσει αντίστοιχο ποσό από την πληρωμή προς τον χρήστη-καταναλωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συντάσσεται πρωτόκολλο μεταξύ του Προμηθευτή και της σχετικής εταιρείας ταχυμεταφορών που θα πιστοποιεί την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους από τον Προμηθευτή.

(6. Ο χρήστης-καταναλωτής υποχρεούται να διατηρεί τα αγαθά που παρέλαβε από τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Art. 17. (1) Ο Προμηθευτής παρέχει στον Χρήστη-Καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τις επιμέρους συμβατικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις σχετικά με τη μη συμμόρφωση λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή εγκατάστασης των αγαθών, στο βαθμό που αυτό ισχύει και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 27, το άρθρο 28 και το άρθρο 29 του νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών.

(2) Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε μη συμμόρφωση των αγαθών που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών και η οποία εμφανίζεται εντός δύο ετών από τη στιγμή αυτή.

(3) Κάθε μη συμμόρφωση που εμφανίζεται εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση των αγαθών, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο ή εκτός εάν το τεκμήριο αυτό δεν συνάδει με τη φύση των αγαθών ή τη φύση της μη συμμόρφωσης.

(4. Όταν τα αγαθά δεν πληρούν τις επιμέρους απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη σύμβαση, τις αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ή την εγκατάσταση των αγαθών, ο καταναλωτής δικαιούται:

1. να προβάλλετε αξίωση ζητώντας από τον πωλητή να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση,

2. να λάβει ανάλογη μείωση της τιμής,

3. να ακυρώσει τη σύμβαση.

(5) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (4)(1), ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής ή της αντικατάστασης του αγαθού, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή θα οδηγούσε σε δυσανάλογο κόστος για τον Προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων:

1. η αξία που θα είχαν τα εμπορεύματα εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης,

2. τη σημασία της απόκλισης, και

3. τη δυνατότητα παροχής της άλλης επανόρθωσης στον καταναλωτή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον καταναλωτή.

(6) Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να καταστήσει τα εμπορεύματα συμμορφούμενα, εάν η επισκευή και η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος για τον ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 παράγραφοι 1 και 2.

(7) Ο χρήστης-καταναλωτής δικαιούται ανάλογη μείωση της τιμής ή καταγγελία της σύμβασης πώλησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. ο προμηθευτής παρέλειψε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3 ή, κατά περίπτωση, παρέλειψε να τα επισκευάσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3. 3 και 4 ή ο προμηθευτής αρνήθηκε να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου,

2. η μη συμμόρφωση εμφανίζεται παρά τις ενέργειες του Προμηθευτή για τη συμμόρφωση των αγαθών- σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διαρκών αγαθών και αγαθών που περιέχουν ψηφιακά στοιχεία, ο Προμηθευτής δικαιούται να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια για τη συμμόρφωση των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

3. η διαφορά είναι τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογεί άμεση μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης πώλησης, ή

4. Ο Προμηθευτής έχει δηλώσει ή είναι σαφές από τις περιστάσεις ότι δεν θα φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Χρήστη-Καταναλωτή.

(8) Ο χρήστης-καταναλωτής δεν δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η διαφορά είναι ασήμαντη. Ο Προμηθευτής φέρει το βάρος της απόδειξης για το αν η διαφορά είναι ήσσονος σημασίας.

(9) Ο χρήστης-καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή του υπόλοιπου μέρους του τιμήματος ή μέρους του τιμήματος έως ότου ο Προμηθευτής εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τη συμμόρφωση των αγαθών.

Art. 18. Η επισκευή ή η αντικατάσταση των αγαθών πραγματοποιείται δωρεάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο χρήστης-καταναλωτής γνωστοποιήσει στον προμηθευτή τη μη συμμόρφωση και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον τελευταίο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τον σκοπό για τον οποίο τα χρειάστηκε ο χρήστης-καταναλωτής.

(2) Για αγαθά εκτός από αγαθά που περιέχουν ψηφιακά στοιχεία, η επισκευή ή η αντικατάσταση των αγαθών πραγματοποιείται δωρεάν εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της ασυμφωνίας από τον χρήστη-καταναλωτή στον προμηθευτή και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον τελευταίο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τον σκοπό για τον οποίο τα χρειάστηκε ο χρήστης-καταναλωτής.

(3) Εάν η μη συμμόρφωση αποκατασταθεί με επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών, ο χρήστης-καταναλωτής θέτει τα αγαθά στη διάθεση του προμηθευτή. Σε περίπτωση αντικατάστασης των αγαθών, ο Προμηθευτής παραλαμβάνει τα αντικατασταθέντα αγαθά από τον Χρήστη με δικά του έξοδα.

(4) Όταν η εκτέλεση των επισκευών απαιτεί την αφαίρεση αγαθών που έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τη φύση και τον προορισμό τους πριν από την εμφάνιση της μη συμμόρφωσης, ή όταν τα εν λόγω αγαθά πρέπει να αντικατασταθούν, η υποχρέωση του Προμηθευτή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα αγαθά περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των αγαθών αντικατάστασης ή των επισκευασμένων αγαθών ή την ανάληψη του κόστους αφαίρεσης και εγκατάστασης των αγαθών.

(5) Ο χρήστης-καταναλωτής δεν οφείλει πληρωμή για την κανονική χρήση των αντικατασταθέντων αγαθών για το χρονικό διάστημα πριν από την αντικατάστασή τους.

Art. 19. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4, παράγραφος. 2 η μείωση της τιμής είναι ανάλογη με τη διαφορά μεταξύ της αξίας των αγαθών που έλαβε ο χρήστης-καταναλωτής και της αξίας που θα είχαν τα αγαθά εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης.

Άρθρο 20. (1. Ο χρήστης-καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 σημείο 3 να καταγγείλει τη σύμβαση με αίτηση προς τον προμηθευτή, με την οποία τον ενημερώνει για την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης.

(2. Όταν η μη συμμόρφωση αφορά μόνο ορισμένα από τα αγαθά που παραδόθηκαν δυνάμει της σύμβασης πώλησης και συντρέχει λόγος υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 17, ο χρήστης-καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης μόνο για τα εν λόγω αγαθά που δεν συμμορφώνονται και για κάθε άλλο αγαθό που απέκτησε μαζί με τα αγαθά που δεν συμμορφώνονται, εάν δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι ο χρήστης-καταναλωτής θα συμφωνήσει να διατηρήσει μόνο τα αγαθά που συμμορφώνονται.

(3) Όταν ο χρήστης-καταναλωτής ακυρώνει τη σύμβαση πώλησης εν όλω ή εν μέρει μόνο όσον αφορά ορισμένα από τα αγαθά που παραδόθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, επιστρέφει τα εν λόγω αγαθά στον Προμηθευτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης-καταναλωτής κοινοποίησε στον Προμηθευτή την απόφασή του να ακυρώσει τη σύμβαση πώλησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο χρήστης-καταναλωτής έχει επιστρέψει ή αποστείλει τα αγαθά στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Όλα τα έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων. η αποστολή των αγαθών γίνεται με έξοδα του Προμηθευτή.

(4) Ο Προμηθευτής επιστρέφει στον Χρήστη-Καταναλωτή το τίμημα που κατέβαλε για τα αγαθά μετά την παραλαβή τους ή με την προσκόμιση από τον Χρήστη-Καταναλωτή αποδεικτικών στοιχείων για την αποστολή τους στον Προμηθευτή. Ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης-Καταναλωτής στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Χρήστης-Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον ίδιο.

Άρθρο 21. (1) Ο χρήστης-καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 17 – 20 εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών.

(2) Η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 παύει να τρέχει κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για την επισκευή ή την αντικατάσταση των αγαθών.

(3) Η άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη-καταναλωτή σύμφωνα με την παρ. (1) δεν υπόκειται σε άλλες προθεσμίες για την άσκηση αγωγής εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παρ. 1.

Άρθρο 22. (1) Σε περιπτώσεις όπου ο Προμηθευτής ευθύνεται για μη συμμόρφωση των αγαθών, ο Χρήστης-Καταναλωτής έχει δικαίωμα να διεκδικήσει σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου.

(2) Ο χρήστης-καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα εμπορεύματα.

(3) Όταν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα αγαθά και τα αγαθά συμμορφώνονται με αντικατάσταση, ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει τους αρχικούς όρους εγγύησης για τον χρήστη. Όταν η καταγγελία ικανοποιείται με την επισκευή των αγαθών, οι επισκευές που πραγματοποιήθηκαν θα αποτυπώνονται στην κάρτα εγγύησης και η περίοδος επισκευής θα προστίθεται στην περίοδο εγγύησης.

(4) Η καταγγελία εμπορευμάτων γίνεται προφορικά ή εγγράφως στον Προμηθευτή ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

(5) Κατά την υποβολή απαίτησης, ο Χρήστης αναφέρει το αντικείμενο της απαίτησης, τον προτιμώμενο τρόπο ικανοποίησης της απαίτησης, αντίστοιχα το ποσό που ζητείται, καθώς και μια διεύθυνση επικοινωνίας.

(6) Κατά την υποβολή της απαίτησης, ο Χρήστης πρέπει να επισυνάπτει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η απαίτηση:

1. απόδειξη, τιμολόγιο ή έγγραφο που πιστοποιεί την πληρωμή,

2. εκθέσεις, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων,

3. άλλα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη βάση και το ποσό της απαίτησης.

(7) Η αξίωση για τα εμπορεύματα μπορεί να ασκηθεί εντός δύο ετών από την παράδοση των εμπορευμάτων.

(8) Η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 7 παύει να ισχύει κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων.

(9) Εάν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει παράσχει εμπορική εγγύηση για τα εμπορεύματα και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από την προθεσμία για την υποβολή αξίωσης σύμφωνα με την παρ. 7, η αξίωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της εμπορικής εγγύησης υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτήν.

(10) Ο Προμηθευτής τηρεί μητρώο των αξιώσεων για αγαθά που εγείρονται εναντίον του και των εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων σε κάθε έναν από τους τόπους που αναφέρονται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

(11) Κατά την υποβολή της απαίτησης, ο Προμηθευτής ή το εξουσιοδοτημένο από τον Προμηθευτή πρόσωπο την περιγράφει απαραιτήτως στο μητρώο, και στον Χρήστη-Καταναλωτή εκδίδεται έγγραφο που περιέχει την ημερομηνία, τον αριθμό με τον οποίο η απαίτηση καταχωρίζεται στο μητρώο, το είδος των αγαθών και την υπογραφή του προσώπου που αποδέχθηκε την απαίτηση.

(12) Οι αξιώσεις γίνονται δεκτές κατά τις εργάσιμες ώρες στο κατάστημα όπου αγοράστηκαν τα αγαθά ή στον ιστότοπο του Προμηθευτή όπου παραγγέλθηκαν τα αγαθά και στην έδρα του Προμηθευτή. Η αξίωση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του Προμηθευτή στην επικράτεια της χώρας, όπου ασκείται παρόμοια εμπορική δραστηριότητα όπως στο κατάστημα όπου αγοράστηκαν τα αγαθά.

(13) Το δικαίωμα επιλογής του τόπου υποβολής της απαίτησης ανήκει εξ ολοκλήρου στον Χρήστη.

(14) Όταν ο Προμηθευτής ικανοποιεί την απαίτηση, εκδίδει σχετική βεβαίωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, και παρέχει το ένα αντίγραφο στον Χρήστη-καταναλωτή.

(15) Η κατάθεση αγωγής στον Προμηθευτή δεν αποκλείει τον Χρήστη-Καταναλωτή από την κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο.

Άρθρο 23. (1) Η προθεσμία παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε είδος χωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη-καταναλωτή μέσω του δικτυακού τόπου.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει προθεσμία παράδοσης, η προθεσμία παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας.

(3) Εάν ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση επειδή δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά, ενημερώνει τον Χρήστη-Καταναλωτή και επιστρέφει τα ποσά που έχει καταβάλει εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης.

(4) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. (3) του παρόντος άρθρου, ο Προμηθευτής μπορεί να παραδώσει στον Χρήστη-καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες της ίδιας ποιότητας και τιμής, εφόσον η δυνατότητα αυτή έχει προβλεφθεί ρητά πριν από τη σύναψη της σύμβασης ή στην ίδια τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον καταναλωτή με σαφή και κατανοητό τρόπο για την αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4, ο Προμηθευτής εκπληρώνει κάτι διαφορετικό από αυτό που οφείλει και ο Χρήστης-Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση, τα έξοδα επιστροφής των αγαθών βαρύνουν τον Προμηθευτή, για τα οποία ενημερώνει τον Χρήστη-Καταναλωτή.

Άρθρο 24. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση αγαθών μέσω της Ιστοσελίδας.

VIII. ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Άρθρο 25 Ο κίνδυνος βλάβης του προϊόντος κατά τη χρήση από τον χρήστη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον χρήστη και βαρύνει τον ίδιο.

Άρθρο 26 Όλα τα αγαθά που πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν νομική εγγύηση της συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τον νόμο περί παροχής ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και πώλησης αγαθών ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άρθρο 27 Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει και δεν ισχύει για:

1. Ένα προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες στις οδηγίες χρήσης.

2. Ένα προϊόν που έχει διαπιστωθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά.

3. Ζημιές που οφείλονται σε απρόσεκτη χρήση, αποθήκευση σε ακατάλληλο περιβάλλον ή χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος.

4. Αφαίρεση ελαττωμάτων που προκύπτουν από την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων – φυσικές καταστροφές, ηλιοφάνεια, θραύσεις μετά από πρόσκρουση σε σκληρό αντικείμενο ή ατύχημα, βιομηχανικοί καπνοί, επιθετικά απορρυπαντικά κ.λπ. παρόμοια.

Άρθρο 28 (1) Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί εμπορική εγγύηση για τα εμπορεύματα, αυτή δεσμεύει το πρόσωπο που τη χορηγεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην αίτηση για τη χορήγηση εμπορικής εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση που διατίθεται πριν ή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αίτηση για την παροχή εμπορικής εγγύησης είναι λιγότερο ευνοϊκοί για τον Χρήστη-Καταναλωτή από εκείνους που αναφέρονται στη σχετική διαφήμιση, η εμπορική εγγύηση δεσμεύει το πρόσωπο που την παρέχει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διαφήμιση που αφορά την εμπορική εγγύηση, εκτός εάν, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η διαφήμιση που αφορά την εμπορική εγγύηση έχει προσαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν κατά τον οποίο έγινε ή κατά παρόμοιο τρόπο.

(3) Η αίτηση για εμπορική εγγύηση παρέχεται στον καταναλωτή σε σταθερό μέσο το αργότερο κατά την παράδοση των εμπορευμάτων.

(4) Η αίτηση για εμπορική εγγύηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. σαφή ένδειξη ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αγαθών, ο καταναλωτής έχει ένδικα μέσα κατά του προμηθευτή τα οποία δεν συνεπάγονται έξοδα για τον καταναλωτή και ότι η εμπορική εγγύηση δεν επηρεάζει τα εν λόγω ένδικα μέσα του καταναλωτή,

2. το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που παρέχει την εμπορική εγγύηση,

3. τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση της εμπορικής εγγύησης,

4. ένδειξη των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύει η εμπορική εγγύηση, και

5. τους όρους της εμπορικής εγγύησης.

(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευανάγνωστες και παρέχονται στη βουλγαρική γλώσσα.

(6) Η μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις των παραγράφων (4) και (5) δεν επηρεάζει τη δεσμευτικότητα της εμπορικής εγγύησης για το πρόσωπο που παρέχει την εγγύηση, και ο καταναλωτής μπορεί να την επικαλεστεί και να απαιτήσει την εκπλήρωση των όσων αναφέρονται στην αίτηση για την παροχή της εμπορικής εγγύησης.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 28 εφαρμόζονται μόνο στις σχέσεις του Προμηθευτή με αγοραστές που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και του νόμου περί παροχής ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και πώλησης αγαθών.

IX. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 29. (1) Ο Προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι αργότερα από 30 εργάσιμες ημέρες.

Art. 30. (1) Ο χρήστης οφείλει να επιθεωρεί τα αγαθά κατά την παράδοση και την παράδοση από τον προμηθευτή και, εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ειδοποιεί αμέσως τον προμηθευτή.

(2) Εάν ο Χρήστης παραλείψει να ειδοποιήσει τον Πάροχο σύμφωνα με την παρ. 1, τα αγαθά θεωρούνται εγκεκριμένα ως συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις, εκτός από τα λανθάνοντα ελαττώματα. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις με χρήστες-καταναλωτές για τους οποίους ισχύουν οι ειδικοί κανόνες του τμήματος VII των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

Art. 31. Ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες για τα αγαθά.

Art. 32. Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το παρόν τμήμα, εφαρμόζονται οι κανόνες περί εμπορικής πώλησης που ορίζονται στον εμπορικό νόμο.

X. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Art. 33. (1) Ο Πάροχος προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που γίνονται γνωστά κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας για την τοποθέτηση παραγγελίας. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πάροχος μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς που ορίζονται στη σύμβαση – αποδοχή και εκτέλεση παραγγελιών και επικοινωνία με τους χρήστες σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγγελία.

(2) Ο λογαριασμός χρήστη ενός συγκεκριμένου χρήστη μπορεί να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων μαζί με τις πληροφορίες που τον συνοδεύουν ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος του χρήστη.

(3) Ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

(4) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Πάροχος θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν δηλώσει οι χρήστες κατά την εγγραφή τους.

(5) Ο Πάροχος δικαιούται να αποθηκεύει δεδομένα στην τερματική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος αντιτίθεται ρητά σε αυτό. Ο χρήστης μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του ανά πάσα στιγμή.

(6) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αποστέλλει ανά πάσα στιγμή στον Χρήστη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις υπηρεσίες βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, εφόσον η εγγραφή του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου είναι διαθέσιμη.

(7) Αποδεχόμενος τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Χρήστης συμφωνεί ρητά, κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου, να λαμβάνει μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. email, Viber, Skype, WhatsApp, SMS ή άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων, μέχρι να αντιταχθείτε ρητά στη λήψη τους. Ο Πάροχος εγγυάται ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του Χρήστη να εξαιρεθεί από τη λήψη εμπορικών ανακοινώσεων σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

(8) Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του παρόχου.

Art. 34. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιηθεί και να πιστοποιήσει την αλήθεια οποιωνδήποτε περιστάσεων και προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό πρόσβασής του, η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης και αλλαγής του ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης στη διεύθυνση: http://hippoland.net/customer/account/forgotpassword/.

XI. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Art. 35. (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για το οποίο ο Πάροχος ενημερώνει τους Χρήστες στο πλαίσιο ήδη συναφθεισών συμβάσεων εντός 7 ημερών από την επέλευση του γεγονότος αυτού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης.

(2) Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς καμία αποζημίωση ή ποινή ή να συνεχίσει να την εκτελεί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση.

(3) Ο χρήστης ασκεί το δικαίωμά του σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποστέλλοντας στον πάροχο γραπτή ειδοποίηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2. 1. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν η τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι αποτέλεσμα διαταγής ή οδηγίας αρμόδιας αρχής.

(4) Οι τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεσμεύουν τον Χρήστη στο πλαίσιο της Σύμβασης, όταν ο τελευταίος ειδοποιηθεί σχετικά σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 και δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

(5) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου σε σχέση με την τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν χρειάζεται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι αποτελεσματικά έναντι του χρήστη.

Art. 36. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στη διεύθυνση https://peach-pump.com και https://peach-pump.com/terms-and-conditions μαζί με οποιεσδήποτε προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

XII. ΔΙΑΚΟΠΗ

Art. 37. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και του Παρόχου καταγγέλλονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης ή πτώχευσης ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης,

– με αμοιβαία συμφωνία των μερών εγγράφως,

– σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,

– σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές,

– σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του Χρήστη στον Ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις αγοράς που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές,

Art. 38. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, των γενικά αποδεκτών ηθικών κανόνων ή των γενικά αποδεκτών κανόνων και πρακτικών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

XIII. ΕΥΘΎΝΗ

Art. 39. Ο Χρήστης θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Πάροχο από και έναντι όλων των νομικών αξιώσεων τρίτων και άλλων αξιώσεων (είτε είναι βάσιμες είτε όχι) για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (1) την παράλειψη του Χρήστη να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του Χρήστη στο πλαίσιο του παρόντος, (2) την παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Χρήστη, παραγωγής, εκπομπής ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) την παράνομη εκχώρηση σε άλλους των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη κατά τη διάρκεια της διάρκειας και υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας, και (4) την ψευδή δήλωση της ύπαρξης ή μη της ιδιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή ή άλλου εφαρμοστέου νόμου.

Άρθρο 40. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο 41. (1) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλεί ο Χρήστης σε τρίτους.

(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος λόγω ανωτέρας βίας.

(3) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις στο πλαίσιο των προϊόντων, ειδήσεων και άρθρων στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στην υγεία των χρηστών ως αποτέλεσμα τέτοιων σχολίων, απόψεων ή δημοσιεύσεων.

Άρθρο 42. (1) Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα μέτρα ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού ξεπεραστούν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πληροφοριών, τη διάδοση πληροφοριών, την πρόσβαση σε πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοράς, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων που προκύπτει ως αποτέλεσμα ψευδούς νομιμοποίησης τρίτου προσώπου που υποδύεται τον Χρήστη, εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο Χρήστης.

XIV. ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

Άρθρο 43. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά τους μυστικά που έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος δεσμεύονται να μη δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της σύμβασης. Η δημοσίευση της αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ στο διαδίκτυο, ιδιωτικούς ή δημόσιους ιστότοπους κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος τομέας.

Άρθρο 44. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των διατάξεων ειδικής σύμβασης μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Άρθρο 454. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθρο 46. Το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζεται σε θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και αφορούν την εκτέλεση και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 47. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εγκρίθηκαν με απόφαση του OCC με ημερομηνία Αυγούστου 2022 και τίθενται σε ισχύ από .09.2022.