OBECNÉ PODMÍNKY

Podmínky používání internetového obchodu PEACH PUMP https://peach-pump.com a pro nákup zboží jeho prostřednictvím

I. PŘEDMĚT A PRÁVNÍ VÝZNAM

Čl. 1 (1) Tyto všeobecné obchodní podmínky byly přijaty společností PJSC PJSC (dále jen “poskytovatel”) a řídí se jimi:

– podmínky používání webových stránek https://peach-pump.com (dále jen “webové stránky”) uživateli jimi nabízených služeb;

– podmínky a způsob uzavírání kupních smluv mezi poskytovatelem a uživateli stránek;

– práva a povinnosti dodavatele a příslušných uživatelů vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi nimi, včetně podmínek a způsobů dodání objednaného zboží, jeho úhrady a převzetí, podmínek a postupu při reklamaci a vrácení zakoupených výrobků.

(2) Přijetí těchto obchodních podmínek uživateli stránek je povinnou podmínkou pro uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a uživatelem a pro dodání objednaného zboží.

(3) Dodavatel má právo, nikoliv však povinnost, vstupovat do právních vztahů a provádět dodávky uživatelům, kteří nepřijali tyto všeobecné obchodní podmínky.

(4) Přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek Uživateli se provádí zaškrtnutím políčka (checkboxu) “Přečetl/a jsem si a přijímám Všeobecné obchodní podmínky” v rámci registračního postupu nebo zadání objednávky Uživatelem se statusem “host” na Stránkách a po zadání osobních údajů požadovaných těmito postupy.

(5) Podmínky jsou zveřejněny na viditelném místě na Stránkách a jsou k dispozici každému návštěvníkovi.

(6) Zveřejnění zboží na Stránkách se považuje za veřejnou výzvu k podání odpovídající nabídky Dodavateli na uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl.290 odst. 1 obchodního zákona.

(7) Zaškrtnutím políčka (checkboxu) “Přečetl/a jsem si a souhlasím s Podmínkami” v rámci registračního postupu nebo zadáním objednávky Uživatelem se statusem “host” na Stránkách vzniká nevyvratitelná domněnka, že:

1) Uživatel si před přijetím Podmínek přečetl jejich znění a souhlasí s nimi. Zaškrtnutím políčka (checkboxu) “Přečetl/a jsem si a souhlasím s Podmínkami” uživatel činí elektronické prohlášení ve smyslu zákona o elektronickém dokumentu a elektronickém podpisu, kterým prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi.

2) Uživatel učinil nabídku (návrh) na uzavření kupní smlouvy (smluv) na dálku (pokud má Uživatel postavení “spotřebitele” ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele).

II. DATA O společnosti Peach Pump Ltd.

Čl. 2. Informace podle zákona o elektronickém obchodu a zákona o ochraně spotřebitele:

1. Jméno dodavatele: “Peach Pump” OOD

2. Sídlo a adresa vedení: Bulharsko, region Varna, obec Varna, město Varna, ulice „Graf Ignatiev“ 32, e-mailová adresa: [email protected]

3. Adresa pro výkon činnosti a adresa pro podávání stížností uživateli: Bulharsko, region Varna, obec Varna, město Varna, ulice „Graf Ignatiev“ 32, e-mailová adresa: [email protected]

4. Korespondenční údaje: Bulharsko, region Varna, obec Varna, město Varna, ulice „Graf Ignatiev“ 32, e-mailová adresa: [email protected] telefon: +359 884 414 464

5. Zápis do veřejných rejstříků: EIK 206826362 (Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových právnických osob u Registrační agentury)

8. Informace o dalších prostředcích online komunikace poskytovaných poskytovatelem, které zajišťují, že uživatelé a uživatelé-spotřebitelé mohou na trvalém nosiči uchovávat veškerou písemnou korespondenci s poskytovatelem, včetně data a času této korespondence: kromě komunikace prostřednictvím e-mailu poskytuje poskytovatel také možnost online komunikace s uživateli a uživateli-spotřebiteli prostřednictvím následujících kanálů:

8.1. Zasláním zprávy prostřednictvím stránky poskytovatele na Facebooku, která se nachází na adrese e-mail. adresa: https://www.facebook.com/peach.pump.sportswear V případě, že si uživatelé a uživatelé-spotřebitelé přejí využít tento komunikační kanál, mohou zasílat zprávy poskytovateli prostřednictvím tlačítka “Poslat zprávu” na výše uvedené stránce poskytovatele na Facebooku. V tomto případě bude odpověď na takto zaslanou zprávu poskytnuta poskytovatelem prostřednictvím stejného komunikačního kanálu – prostřednictvím služby Facebookové stránky poskytovatele pro výměnu písemných zpráv.

8.2. zasíláním zpráv prostřednictvím webových stránek poskytovatele na jiných sociálních sítích (Instagram, Twitter, Tic-Tok atd.), pokud je taková stránka provozována poskytovatelem. V těchto případech mohou uživatelé a uživatelé-uživatelé zasílat poskytovateli zprávy prostřednictvím sekce soukromých zpráv na jeho webových stránkách na příslušných sociálních médiích. Odpověď na takto zaslanou zprávu poskytne poskytovatel stejným komunikačním kanálem – prostřednictvím služby výměny písemných zpráv na webových stránkách poskytovatele na příslušných sociálních médiích.

III. CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Čl. 3. Webové stránky jsou e-shopem, který je k dispozici na adrese https://peach-pump.com prostřednictvím kterého mají Uživatelé možnost uzavírat smlouvy o koupi a dodání zboží nabízeného na Stránkách, včetně:

1. Zaregistrovat se a vytvořit si účet pro prohlížení stránek a využívání dalších informačních služeb;

2. Odesílat nákupní objednávky jako “host” Stránek bez předchozího vytvoření zákaznického profilu Uživatele;

3. Zkontrolovat zboží, jeho vlastnosti, ceny a dodací podmínky;

4. Uzavírat smlouvy o koupi a dodání zboží nabízeného na těchto stránkách;

5. Provádět veškeré platby v souvislosti s uzavřenými smlouvami se stránkami podle elektronických platebních prostředků podporovaných stránkami.

6. Zasílání informací o nových produktech nabízených na těchto stránkách;

7. Provádět elektronická prohlášení v souvislosti s uzavíráním nebo plněním smluv se Stránkou prostřednictvím rozhraní stránky Stránky přístupné na internetu;

8. Být informován o právech vyplývajících ze zákona, a to především prostřednictvím rozhraní webové stránky webu.

Čl. 4. Dodavatel dodává zboží a zaručuje práva uživatelů stanovená zákonem v rámci dobré víry a kritérií a podmínek přijatých v praxi, spotřebitelském nebo obchodním právu.

Čl. 5. (1) Uživatelé podávají nabídku na uzavření smlouvy o koupi a prodeji zboží nabízeného na stránkách prostřednictvím rozhraní poskytovatele, které je k dispozici na jeho internetových stránkách na adrese. https://peach-pump.com . Přijetím nabídky dodavatelem v souladu s těmito všeobecnými podmínkami se smlouva považuje za uzavřenou (v bulharštině).

(2) Na základě smlouvy s uživateli o koupi a prodeji zboží se dodavatel zavazuje dodat a převést na uživatele vlastnické právo ke zboží, které uživatel určil prostřednictvím rozhraní.

(3) Uživatelé mají právo na opravu chyb v zadaných informacích nejpozději do dne podání nabídky na uzavření smlouvy s dodavatelem. Dodavatel poskytne vhodné, účinné a dostupné prostředky pro zjištění a opravu chyb při zadávání informací před učiněním smluvního prohlášení, a to: možnost : odstranit položku z nákupního košíku; přidat položky do nákupního košíku; zvýšit nebo snížit objednané množství určité položky; změnit dodací adresu nebo zvolený způsob platby.

(4) Uživatelé jsou povinni zaplatit dodavateli odměnu za dodané zboží v souladu s podmínkami uvedenými na stránkách a v těchto všeobecných podmínkách. Odměnou je cena vyhlášená Poskytovatelem na adrese Stránek na internetu, pokud Poskytovatel potvrdil objednávku Uživatele za podmínek těchto Podmínek.

(6) Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit ceny uvedené na Stránkách, přičemž změna ceny je účinná pouze pro smlouvy uzavřené po jejím oznámení na Stránkách.

(8) Ceny uvedené v odstavci 4 nezahrnují náklady na dopravu dodávky, které jsou účtovány a hrazeny uživatelem nad rámec výše uvedených cen.

(9) Náklady na dodání objednaného zboží na adresu v Bulharské republice jsou následující:

  • Náklady na přepravu jsou v odpovědnosti zákazníka a jsou automaticky vypočteny v posledním kroku “Objednat” na základě hmotnosti po výběru kurýrní společnosti a způsobu doručení. Obchodník si vyhrazuje právo poskytnout propagační podmínky, v jejichž rámci ponese náklady na dodání na vlastní náklady. Před odesláním objednaného zboží je obchodník oprávněn telefonicky kontaktovat spotřebitele za účelem upřesnění podrobností objednávky a/nebo dodávky.
  •  

(10) Dodavatel dodá zboží požadované uživateli v termínech a za podmínek stanovených dodavatelem na stránkách a v souladu s těmito obchodními podmínkami.

OBJEDNÁVÁNÍ A ZASÍLÁNÍ DO JINÝCH ZEMÍ:

Nabízíme doručení do kanceláře, na adresu a APS (automatická poštovní stanice) prostřednictvím kurýrních společností SPEEDY, DPD, CEE Economy service.

Země Cena* Doba dodání:
Rumunsko3€3-4 pracovní dny
Řecko3€3-4 pracovní dny
Polsko5€3-4 pracovní dny
Slovensko5€3-4 pracovní dny
Česká republika5€3-4 pracovní dny
Slovinsko5€3-4 pracovní dny
Maďarsko5€3-4 pracovní dny
Chorvatsko5€3-4 pracovní dny

*Náklady na dodání nese zákazník. Uvedené náklady jsou orientační a vycházejí ze služby SPEEDY,DPD, CEE Economy. Přesné náklady na dopravu se automaticky vypočítají v posledním kroku “Objednat” na základě hmotnosti, po výběru způsobu dopravy a před zaplacením.

(11) Veřejná výzva zaslaná poskytovatelem prostřednictvím stránek podle čl. 290 odst. 1 obchodního zákoníku platí do vyčerpání množství příslušného zboží. Maximální povolené množství pro online objednávku jedné položky je ____ kusů.

Článek 6. (1) Uživatel a poskytovatel se dohodli, že veškerá vzájemná prohlášení v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy mohou být činěna elektronicky a prostřednictvím elektronických prohlášení ve smyslu zákona o elektronickém dokumentu a elektronickém podpisu a § 11 zákona o elektronickém obchodu.

(2) Elektronická prohlášení učiněná uživateli stránek se považují za učiněná osobami uvedenými v údajích, které uživatel uvedl při registraci, pokud zadal odpovídající uživatelské jméno a heslo.

(3) Nezpůsobilé osoby nemohou podávat elektronická prohlášení prostřednictvím internetových stránek. V souladu se zavedenou (a jedinou možnou) celosvětovou praxí se ověření věku uživatelů provádí prostřednictvím jejich příslušného elektronického prohlášení v rámci procesu výměny elektronických výpisů prostřednictvím stránek.

(4) Poskytovatel nenese odpovědnost v případě, že mu elektronické výpisy zašle osoba, která není vlastníkem příslušného uživatelského jména a hesla, ale použila je. Držitel uživatelského jména a hesla je povinen zachovávat jejich tajnost.

(5) Poskytovatel nenese odpovědnost v případě elektronických výpisů, které mu zaslala nezpůsobilá osoba. Odpovědnost za omezení a regulaci přístupu nezletilých na Stránky nesou výhradně jejich rodiče, opatrovníci a poručníci.

IV. REGISTRACE K POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK. STATUS ZÁKAZNÍKA “HOST” NA WEBU

Čl. 7. (1) Aby mohl uživatel používat stránky pro uzavírání smluv o koupi a prodeji zboží, musí zadat uživatelské jméno a heslo pro vzdálený přístup, které si sám zvolil.

(2) Stránky rovněž umožňují Uživatelům se statusem “host” zadávat objednávky, přičemž v takovém případě se Uživateli nevytváří žádný zákaznický profil, uživatelské jméno ani heslo.

(3) Jméno a heslo pro vzdálený přístup si uživatel určí provedením online registrace na Stránkách v souladu s postupem uvedeným v tomto dokumentu. Statut registrovaného uživatele umožňuje využívat slevy za obraty nákupů – jak je uvedeno v článku 5 odst. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(4) Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko “Přečetl/a jsem si Všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s nimi” (v rámci postupu registrace zákaznického profilu nebo zadání objednávky Uživatelem se statusem “host” na Stránkách) Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

(5) Poskytovatel potvrdí registraci provedenou uživatelem zasláním dopisu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Vytvoří se účet uživatele a vznikne smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

(6) Při registraci se uživatel zavazuje poskytnout správné a aktuální údaje. Uživatel se zavazuje, že v případě změny neprodleně aktualizuje údaje uvedené ve své registraci.

V. TECHNICKÉ KROKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Čl. 8. Uživatelé využívají rozhraní webových stránek dodavatele především k uzavírání smluv o koupi a prodeji zboží nabízeného dodavatelem na těchto stránkách.

Čl. 9. Uživatelé uzavřou s dodavatelem kupní a prodejní smlouvu v souladu s následujícím postupem:

(1) Provedení registrace na Stránkách a poskytnutí potřebných údajů, pokud se Uživatel na Stránkách ještě nezaregistroval (objednávky od Uživatelů s registrovaným zákaznickým účtem) nebo zadání objednávky od osoby se statusem “host” na Stránkách (objednávky od Uživatelů se statusem “host” na Stránkách).

(2) Přihlásit se do systému pro zadávání objednávek na Stránkách identifikací pomocí jména a hesla, resp. postupem pro zadávání objednávek Uživateli se statusem “host” na Stránkách;

(3) Výběr jednoho nebo více druhů zboží nabízených na Stránkách a jejich přidání do seznamu zboží ke koupi.

(4) Výběr zboží ze seznamu zboží, které má být zakoupeno a na které bude uzavřena kupní smlouva.

(5) Poskytnutí údajů pro provedení dodávky;

(6) Volba způsobu a doby úhrady ceny.

(7) Potvrzení objednávky, které má právní význam nabídky uživatele dodavateli.

(8) Přijetí nabídky uživatele prostřednictvím výslovného elektronického prohlášení dodavatele obsahujícího číslo objednávky učiněné uživatelem a číslo nákladního listu pro zaslání příslušného zboží na adresu uvedenou uživatelem. Aby se předešlo pochybnostem, souhlasí uživatelé přijetím těchto obchodních podmínek s tím, že dodavatel může odmítnout potvrzení objednávky a dodání příslušného zboží v následujících případech:

1. Příslušné zboží objednané uživateli není v době zpracování příslušné objednávky dodavatelem u dodavatele k dispozici nebo bylo určeno k dodání v rámci dříve zpracovaných objednávek;

VI. UZAVŘENÍ, OBSAH A ULOŽENÍ SMLOUVY

Čl. 10. (1) Kupní smlouva mezi dodavatelem a uživatelem se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy dodavatel potvrdí uživateli objednávku e-mailem, v němž uvede číslo objednávky a číslo nákladního listu pro zaslání příslušného zboží na adresu uvedenou uživatelem. Potvrzení objednávky je zasláno na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl při registraci jako zákazník, resp. při podání objednávky. Potvrzení objednávky uvedením čísla nákladního listu pro přepravu příslušného zboží má právní účinky přijetí nabídky učiněné uživatelem podle § 290 obchodního zákona.

(2) Uzavřené kupní a prodejní smlouvy jsou uloženy v databázi dodavatele.

(3) Má se za to, že Dodavatel a Uživatelé uzavírají samostatné smlouvy o koupi a prodeji každého jednotlivého Zboží požadovaného Uživateli, a to bez ohledu na to, že Zboží je vybíráno jedním elektronickým prohlášením a z jednoho seznamu Zboží ke koupi.

(4) Dodavatel může dodat zboží objednané jednotlivými kupními smlouvami společně a současně.

(5) Práva uživatelů ve vztahu k dodanému zboží se uplatňují samostatně pro každou kupní smlouvu. Výkon práv ve vztahu k dodanému zboží nemá vliv na smlouvy o prodeji jiného zboží ani na ně nemá účinky. V případě, že má uživatel postavení spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, nemá uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o koupi a prodeji určitého zboží vliv na smlouvy o koupi a prodeji jiného zboží dodaného uživateli.

Čl. 11. Při uplatňování práv z kupní smlouvy je uživatel povinen přesně a jednoznačně označit smlouvu a zboží, na které uplatňuje práva.

Čl. 12. (1) Uživatel může zaplatit cenu za jednotlivé kupní smlouvy najednou při objednání zboží (předem) nebo při dodání zboží.

(2) Zálohu lze uhradit následujícími mezinárodními bankovními kartami: VISA (Visa Consumer Card nebo Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card nebo MasterCard Debit Card) se zúčtováním v Bulharsku a mezinárodními kartami VISA (Visa Consumer Card nebo Visa Commercial Card), Visa Electron, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card nebo MasterCard Debit Card) se zúčtováním v zahraničí, jakož i bankovními kartami s ochrannou známkou národního operátora BORICA, kartami Maestro se zúčtováním v Bulharsku.

(3) Pokud si Uživatel zvolil platbu za zboží při převzetí, bude platba provedena v okamžiku doručení kurýrní společností Speedy AD, a to dobírkou a bude zahrnovat cenu zboží a (v příslušném rozsahu) náklady na dopravu podle čl. 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo prostřednictvím renomované společnosti STRIPE, která poskytuje rychlý, bezpečný a snadný platební proces.

(4) V případě, že se Uživatel rozhodl zaplatit za zboží při převzetí, ale Dodavatel se rozhodl zaslat zboží prostřednictvím třetí strany, bude platba provedena v okamžiku doručení prostřednictvím společnosti Speedy Courier JSC, prostřednictvím služby Poštovní poukázka (PMO) a bude zahrnovat cenu zboží a (v příslušném rozsahu) náklady na dopravu podle čl. 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(5) Objednané zboží mohou obdržet pouze tyto osoby, pokud se jedná o dospělou osobu:

– kupujícího – odpovídajícím způsobem individualizované podle údajů z účtu zákazníka nebo příslušné objednávky;

– osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží spolu s objednávkou;

– osoba výslovně zmocněná kupujícím k převzetí zboží na základě řádně vystavené písemné plné moci;

– osoba, která výslovně potvrdila pravost a totožnost objednaného zboží a souhlasila s tím, že za něj zaplatí v hotovosti jménem kupujícího.

(6) V případě, že osoba uvedená v odstavci 5 nebude na adrese uvedené v objednávce ve lhůtě pro dodání zboží zastižena nebo v této lhůtě nebude zajištěn přístup a podmínky pro dodání zboží, je dodavatel zproštěn povinnosti dodat zboží, které je předmětem objednávky.

(7) V případě, že uživatel potvrdí své přání převzít objednané zboží a po uplynutí dodací lhůty, ve které nebyl na adrese zastižen, nese náklady na dodatečné dodání na vlastní náklady. Náklady na druhou dodávku jsou splatné při převzetí zboží spolu s celkovou částkou objednávky a první dodávky.

(8) Při převzetí zboží podepíše osoba uvedená v odstavci 5 doklad o převzetí dodávky.

VII. ZVLÁŠTNÍ DOLOŽKY PRO OSOBY, KTERÉ MAJÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE

Čl. 13. Pravidla tohoto oddílu VII těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují pouze na Uživatele, u nichž lze podle údajů uvedených při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci na Stránkách usuzovat, že jsou spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o poskytování digitálního obsahu, digitálních služeb a prodeji zboží, zákona o elektronickém obchodu a/nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v souvislosti se smlouvami o prodeji zboží. (dále jen “uživatelé”)

Čl. 14. (1) Hlavní vlastnosti zboží nabízeného dodavatelem jsou definovány v profilu každého produktu na Stránkách.

(2) Cenu zboží včetně všech daní a poplatků stanoví dodavatel v profilu každé položky na webu.

(3) U objednávek s dodací adresou v Bulharsku se hodnota přepravních nákladů nezahrnutých v ceně zboží stanoví takto

Náklady na přepravu jsou v odpovědnosti zákazníka a jsou automaticky vypočteny v posledním kroku “Objednat” na základě hmotnosti po výběru kurýrní společnosti a způsobu doručení. Obchodník si vyhrazuje právo poskytnout propagační podmínky, v jejichž rámci ponese náklady na dodání na vlastní náklady. Před odesláním objednaného zboží je obchodník oprávněn telefonicky kontaktovat spotřebitele za účelem upřesnění podrobností objednávky a/nebo dodávky.

(4) Způsoby platby, doručení a plnění Smlouvy jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách a v informacích poskytnutých Uživateli prostřednictvím Stránek.

(6) Informace poskytnuté Uživatelům-spotřebitelům podle tohoto článku jsou aktuální v době jejich vizualizace na Stránkách před uzavřením Kupní smlouvy.

Čl. 15. (1) Uživatel-spotřebitel souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn přijmout zálohu na smlouvy uzavřené s uživatelem na nákup a dodání zboží.

(2) Uživatel-spotřebitel si samostatně zvolí, zda zaplatí dodavateli cenu zboží před dodáním nebo při dodání. Zálohu lze uhradit prostřednictvím následujících mezinárodních bankovních karet: VISA (Visa Consumer Card nebo Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card nebo MasterCard Debit Card) se zúčtováním v Bulharsku a mezinárodními kartami VISA (Visa Consumer Card nebo Visa Commercial Card), Visa Electron, VPay, Maestro, MasterCard (MasterCard Credit Card, MasterCard Commercial Card nebo MasterCard Debit Card) se zúčtováním v zahraničí, jakož i bankovními kartami s ochrannou známkou národního operátora BORICA, kartami Maestro se zúčtováním v Bulharsku.

Čl. 16. (1) Uživatel-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodu, bez náhrady škody nebo sankce a bez úhrady jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů stanovených v čl. 3 a článku 55 zákona o ochraně spotřebitele, a to do 14 dnů ode dne:

1. uzavření smlouvy – v případě smlouvy o poskytování služeb;

2. převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou, která není dopravcem a kterou spotřebitel určí – v případě kupní smlouvy, nebo:

(a) pokud si spotřebitel v rámci jedné objednávky objednal více zboží, které je dodáváno samostatně, ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí strana jiná než dopravce, kterou spotřebitel určí, převezme poslední zboží;

(b) v případě dodání zboží sestávajícího z více šarží nebo částí od data, kdy spotřebitel nebo třetí strana jiná než dopravce a určená spotřebitelem převezme poslední šarži nebo část;

(c) v případě smluv o pravidelném dodání zboží, které se uskuteční ve stanoveném časovém období ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí osoba jiná než dopravce a určená spotřebitelem převezme první zboží;

Standardní pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle čl. 47 odst. 4 CPA jsou připojeny k těmto všeobecným podmínkám jako příloha 1.

(2) Právo na odstoupení od smlouvy podle odst. 1 se neuplatní v následujících případech:

1. za dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;

2. pro dodávku zboží, které se může vzhledem ke své povaze znehodnotit nebo má krátkou dobu trvanlivosti;

3. při dodání zapečetěného zboží, které bylo po dodání rozpečetěno a nemůže být vráceno z hygienických nebo zdravotních důvodů;

4. za dodání zboží, které se po dodání smísilo s jiným zbožím, od něhož nemůže být odděleno;

(3) Pokud poskytovatel neposkytl uživateli-spotřebiteli zákonem požadované informace o jeho právu odstoupit od smlouvy, má uživatel-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do jednoho roku a 14 dnů ode dne uvedeného v odstavci 1. 1 tohoto článku. Pokud poskytovatel poskytne uživateli-spotřebiteli informace o právu na odstoupení od smlouvy do jednoho roku ode dne uvedeného v odst. 1 tohoto článku, má uživatel-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne obdržení zákonem požadovaných informací o právu na odstoupení.

(4) Pokud si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, informuje o svém rozhodnutí dodavatele před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1. 1 tohoto článku. V takových případech poskytovatel neprodleně zašle uživateli potvrzení o přijetí jeho odmítnutí na trvalém nosiči. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může uživatel-spotřebitel použít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s přílohou č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo může své rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačně vyjádřit jiným způsobem. Uživatel-spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy, pokud zaslal dodavateli oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty podle odst. 1 tohoto článku.

(5) Pokud uživatel-spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, vrátí mu dodavatel všechny částky, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Pokud uživatel-spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, platí rovněž následující pravidla:

1. Poskytovatel je povinen vrátit přijaté částky stejným platebním prostředkem, který uživatel-spotřebitel použil při původní transakci, pokud uživatel-spotřebitel výslovně nesouhlasil s použitím jiného platebního prostředku a pokud to pro něj neznamená žádné náklady.

2. Dodavatel není povinen uhradit dodatečné náklady na dodání zboží, pokud si uživatel-spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání zboží než nejlevnější typ standardního dodání nabízený dodavatelem.

3. Dodavatel je oprávněn zadržet platbu částek uživateli-spotřebiteli, dokud neobdrží zboží nebo dokud uživatel-spotřebitel nepředloží důkaz, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4. Uživatel-spotřebitel je povinen zaslat nebo předat zboží zpět dodavateli nebo jím pověřené osobě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy uživatel-spotřebitel oznámil dodavateli své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud uživatel-spotřebitel odešle nebo předá zboží zpět dodavateli před uplynutím 14denní lhůty.

5. Uživatel-spotřebitel je povinen zaslat nebo předat zboží zpět dodavateli nebo osobě pověřené dodavatelem v dobrém obchodním stavu, a to se zachováním původního obalu, spotřebního materiálu a případného příslušenství. Zboží se nesmí používat, používat, trhat, prát, žehlit.

6. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy hradí uživatel-spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.

7. Uživatel-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží způsobené jeho zkoušením jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění jeho povahy, vlastností a správné funkce.

8. V případě, že je uživatel-spotřebitel povinen uhradit sníženou hodnotu zboží v hypotézách podle bodu 5 a bodu 7 výše, je dodavatel oprávněn odečíst odpovídající částku z platby uživateli-spotřebiteli. V takových případech sepíše dodavatel s příslušnou kurýrní společností protokol, který potvrdí stav zboží při jeho převzetí dodavatelem.

(6) Uživatel-spotřebitel je povinen po dobu uvedenou v odstavci 5 dbát na to, aby zboží převzaté od dodavatele bylo v dobré kvalitě a nezávadné.

Čl. 17. (1) Dodavatel poskytne uživateli-spotřebiteli zboží, které splňuje jednotlivé smluvní požadavky na shodu, objektivní požadavky na shodu a požadavky týkající se neshody z důvodu nesprávné instalace nebo montáže zboží, pokud jsou použitelné a podléhají požadavkům na shodu podle § 27, § 28 a § 29 zákona o poskytování digitálního obsahu, digitálních služeb a prodeji zboží.

(2) Dodavatel odpovídá za jakýkoli nesoulad zboží, který existuje v době dodání zboží a který se projeví do dvou let od tohoto okamžiku.

(3) Jakákoli neshoda, která se objeví do jednoho roku po dodání zboží, se považuje za neshodu, která existovala v době dodání zboží, pokud se neprokáže opak nebo pokud tato domněnka není v rozporu s povahou zboží nebo povahou neshody.

(4) Pokud zboží nesplňuje jednotlivé požadavky na shodu s kupní smlouvou, objektivní požadavky na shodu a požadavky na montáž nebo instalaci zboží, má spotřebitel právo:

1. uplatnit reklamaci tím, že požádáte prodávajícího, aby zboží uvedl do souladu;

2. obdržet poměrné snížení ceny;

3. zrušit smlouvu.

(5) V případech uvedených v odst. 4 bodě 1 si spotřebitel může vybrat mezi opravou nebo výměnou zboží, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud by to pro dodavatele neznamenalo nepřiměřené náklady, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu, včetně:

1. hodnota, kterou by zboží mělo, kdyby neexistoval nesoulad;

2. význam rozporu a

3. možnost poskytnout spotřebiteli jiný prostředek nápravy, aniž by to spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

(6) Dodavatel může odmítnout uvést zboží do souladu, pokud oprava a výměna nejsou možné nebo by pro něj znamenaly nepřiměřené náklady, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně těch uvedených v odst. 5 bodech 1 a 2.

(7) Uživatel-spotřebitel má právo na poměrné snížení ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy v těchto případech:

1. Dodavatel neopravil nebo nevyměnil zboží v souladu s čl. 18 odst. 2 a 3, popř. 3 a 4 nebo dodavatel odmítl uvést zboží do souladu s požadavky podle odstavce 6 tohoto článku;

2. nesoulad se projeví navzdory opatřením přijatým dodavatelem k uvedení zboží do souladu; v případě nesouladu zboží dlouhodobé spotřeby a zboží obsahujícího digitální prvky je dodavatel oprávněn učinit druhý pokus o uvedení zboží do souladu v záruční době podle odstavce 2 tohoto článku;

3. nesrovnalost je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo zrušení kupní smlouvy, nebo

4. Dodavatel uvedl nebo je z okolností zřejmé, že zboží neuvede do souladu s předpisy v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele-spotřebitele.

(8) Uživatel-spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad nepodstatný. Důkazní břemeno ohledně toho, zda se jedná o drobný rozpor, nese dodavatel.

(9) Uživatel-spotřebitel je oprávněn odmítnout zaplacení zbývající části ceny nebo části ceny, dokud dodavatel nesplní své povinnosti uvést zboží do souladu s předpisy.

Čl. 18. Oprava nebo výměna zboží musí být provedena bezplatně v přiměřené lhůtě poté, co uživatel-spotřebitel oznámil dodavateli neshodu, a to bez výrazných obtíží pro dodavatele, s přihlédnutím k povaze zboží a účelu, ke kterému je uživatel-spotřebitel potřeboval.

(2) U zboží jiného než zboží obsahujícího digitální prvky se oprava nebo výměna zboží provede bezplatně do jednoho měsíce od okamžiku, kdy uživatel-spotřebitel oznámil nesoulad dodavateli, a to bez výrazných obtíží pro dodavatele, s přihlédnutím k povaze zboží a účelu, pro který je uživatel-spotřebitel potřeboval.

(3) Pokud je nesoulad odstraněn opravou nebo výměnou zboží, uživatel-spotřebitel dá zboží k dispozici dodavateli. V případě výměny zboží je dodavatel povinen převzít vyměněné zboží zpět od uživatele na vlastní náklady.

(4) Pokud provedení opravy vyžaduje odstranění zboží, které bylo instalováno v souladu s jeho povahou a účelem před výskytem neshody, nebo pokud má být takové zboží vyměněno, zahrnuje povinnost dodavatele opravit nebo vyměnit zboží odstranění neshodného zboží a instalaci náhradního zboží nebo opraveného zboží nebo úhradu nákladů na odstranění a instalaci zboží.

(5) Uživatel-spotřebitel není povinen platit za běžné užívání vyměněného zboží po dobu před jeho výměnou.

Čl. 19. V případě snížení ceny podle čl.17 odst.4 odst. 2 snížení ceny je úměrné rozdílu mezi hodnotou zboží, které uživatel-spotřebitel obdržel, a hodnotou, kterou by zboží mělo, kdyby k neshodě nedošlo.

Čl. 20. (1) Uživatel-spotřebitel uplatní své právo podle čl. 17 odst. 4 bodu 3 na ukončení smlouvy žádostí adresovanou dodavateli, v níž ho informuje o svém rozhodnutí ukončit kupní smlouvu.

(2) Pokud se nesoulad týká pouze některého zboží dodaného na základě kupní smlouvy a existuje důvod pro odstoupení od smlouvy podle článku 17, je uživatel-spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze ohledně tohoto nesouladného zboží a ohledně jakéhokoli jiného zboží, které nabyl společně s nesouladným zbožím, pokud nelze rozumně očekávat, že uživatel-spotřebitel bude souhlasit s tím, že si ponechá pouze zboží, které je v souladu.

(3) Pokud uživatel-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zcela nebo zčásti pouze ohledně některého zboží dodaného na základě kupní smlouvy, vrátí takové zboží dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy uživatel-spotřebitel oznámil dodavateli své rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud uživatel-spotřebitel vrátil nebo zaslal zboží zpět dodavateli před uplynutím 14denní lhůty. Veškeré náklady na vrácení zboží, vč. odeslání zboží jde na náklady dodavatele.

(4) Dodavatel vrátí uživateli-spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží po jeho převzetí nebo po předložení dokladu o jeho odeslání uživatelem-spotřebitelem dodavateli. Poskytovatel je povinen vrátit přijaté částky stejným platebním prostředkem, který uživatel-spotřebitel použil při původní transakci, pokud uživatel-spotřebitel výslovně nesouhlasil s použitím jiného platebního prostředku a pokud to pro něj neznamená žádné náklady.

Článek 21. (1) Uživatel-spotřebitel může uplatnit svá práva podle článků 17 až 20 do dvou let od dodání zboží.

(2) Lhůta uvedená v odst. 1 přestává běžet po dobu nezbytnou k opravě nebo výměně zboží.

(3) Uplatnění práv uživatele-spotřebitele podle odst. (1) nepodléhá jiným lhůtám pro uplatnění nároku, než jsou lhůty podle odst. 1.

Čl. 22. (1) V případech, kdy je dodavatel odpovědný za nesoulad zboží, má uživatel-spotřebitel právo uplatnit nárok podle pravidel tohoto článku.

(2) Uživatel-spotřebitel má právo reklamovat zboží bez ohledu na to, zda výrobce nebo dodavatel poskytl na zboží obchodní záruku.

(3) Pokud výrobce nebo dodavatel poskytl na zboží obchodní záruku a zboží je uvedeno do souladu výměnou, je dodavatel povinen zachovat uživateli původní záruční podmínky. Pokud je reklamace vyřízena opravou zboží, musí být provedená oprava uvedena v záručním listu a doba opravy se připočte k záruční době.

(4) Reklamace zboží se podává ústně nebo písemně dodavateli nebo jím pověřené osobě.

(5) Při podání reklamace uživatel uvede předmět reklamace, preferovaný způsob uspokojení reklamace, resp. požadovanou částku a kontaktní adresu.

(6) Při podání reklamace musí uživatel přiložit dokumenty, na nichž je reklamace založena:

1. stvrzenka, faktura nebo doklad potvrzující platbu;

2. zprávy, listiny nebo jiné dokumenty, které prokazují neshodu zboží;

3. další dokumenty, které dokládají základ a výši pohledávky.

(7) Reklamaci zboží lze uplatnit do dvou let od dodání zboží.

(8) Lhůta uvedená v odst. 7 přestává běžet po dobu nezbytnou k uvedení zboží do souladu.

(9) Pokud výrobce nebo dodavatel poskytl na zboží obchodní záruku a záruční doba je delší než lhůta pro uplatnění reklamace podle odstavce 1, může výrobce nebo dodavatel uplatnit reklamaci podle odstavce 1. 7, lze reklamaci uplatnit až do uplynutí doby obchodní záruky za podmínek v ní uvedených.

(10) Dodavatel je povinen vést evidenci reklamací zboží uplatněných vůči němu a jím pověřeným osobám na každém z míst uvedených v odst. 12 tohoto článku.

(11) Při uplatnění reklamace ji dodavatel nebo jím pověřená osoba povinně popíše v evidenci a uživateli-spotřebiteli vydá doklad obsahující datum, číslo, pod kterým je reklamace zapsána v evidenci, druh zboží a podpis osoby, která reklamaci přijala.

(12) Reklamace se přijímají v pracovní době v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno, nebo na internetových stránkách dodavatele, kde bylo zboží objednáno, a v sídle dodavatele. Reklamaci lze uplatnit také v kterékoli prodejně dodavatele na území země, kde je provozována obdobná obchodní činnost jako v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno.

(13) Právo na výběr místa pro podání reklamace náleží výhradně uživateli.

(14) Pokud dodavatel reklamaci vyhoví, vystaví o tom potvrzení, které vyhotoví ve dvou výtiscích a jeden výtisk poskytne uživateli-spotřebiteli.

(15) Podání reklamace u dodavatele nebrání uživateli-spotřebiteli v podání žaloby u soudu.

Článek 23. (1) Termín dodání zboží je stanoven pro každou položku zvlášť při uzavření smlouvy s uživatelem-spotřebitelem prostřednictvím internetových stránek.

(2) V případě, že uživatel a dodavatel nestanovili dodací lhůtu, je dodací lhůta zboží 30 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání objednávky prostřednictvím stránek.

(3) Pokud dodavatel nemůže smlouvu splnit, protože nemá objednané zboží, oznámí to uživateli-spotřebiteli a vrátí mu zaplacené částky do 14 pracovních dnů ode dne, kdy měl dodavatel splnit svůj závazek podle smlouvy.

(4) V případech uvedených v odst. (3) tohoto článku může dodavatel dodat uživateli-spotřebiteli zboží nebo služby stejné kvality a ceny, pokud byla tato možnost výslovně stanovena před uzavřením smlouvy nebo ve smlouvě samotné. V takovém případě musí spotřebitele jasným a srozumitelným způsobem informovat o změně v plnění smlouvy.

(5) Pokud dodavatel podle odstavce 4 plní jinak, než má, a uživatel-spotřebitel využije svého práva odstoupit od uzavřené smlouvy, nese náklady na vrácení zboží dodavatel, o čemž informuje uživatele-spotřebitele.

Článek 24. Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny požadavky stanovené bulharskými právními předpisy týkající se označování, reklamy a prodeje zboží prostřednictvím těchto stránek.

VIII. ZÁRUČNÍ SERVIS

Čl. 25 Riziko poškození výrobku při používání uživatelem nese plně uživatel a jde na jeho náklady.

Čl. 26 Veškeré zboží prodávané v e-shopu má zákonnou záruku shody zboží s kupní smlouvou v souladu se zákonem o poskytování digitálního obsahu, digitálních služeb a prodeji zboží nebo jinými platnými právními předpisy.

Článek 27 Záruční servis nezahrnuje a nevztahuje se na:

1. Výrobek, který byl použit bez dodržení pokynů uvedených v návodu k použití.

2. Výrobek, u něhož se zjistí, že byl nesprávně použit.

3. Poškození vzniklé v důsledku nedbalého používání, skladování v nevhodném prostředí nebo používání k jiným účelům, než pro které je výrobek určen.

4. Odstraňování vad vzniklých působením vnějších sil – přírodní katastrofy, sluneční záření, zlomeniny po nárazu tvrdým předmětem nebo nehodě, průmyslové výpary, agresivní čisticí prostředky apod. podobné.

Čl. 28 (1) V případě, že byla na zboží poskytnuta obchodní záruka, je tato záruka závazná pro osobu, která ji poskytuje, v souladu s podmínkami uvedenými v žádosti o poskytnutí obchodní záruky nebo v související reklamě, která je k dispozici před uzavřením smlouvy nebo v době jejího uzavření.

(2) Pokud jsou podmínky uvedené v žádosti o poskytnutí obchodní záruky pro uživatele-spotřebitele méně výhodné než podmínky uvedené v související reklamě, je obchodní záruka pro osobu, která ji poskytuje, závazná v souladu s podmínkami uvedenými v reklamě týkající se obchodní záruky, s výjimkou případů, kdy před uzavřením smlouvy byla reklama týkající se obchodní záruky upravena stejným nebo obdobným způsobem, jakým byla provedena.

(3) Žádost o obchodní záruku musí být spotřebiteli poskytnuta na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.

(4) Žádost o obchodní záruku musí obsahovat tyto údaje:

1. jasný údaj o tom, že v případě nesouladu zboží má spotřebitel vůči dodavateli k dispozici právní prostředky nápravy, které pro spotřebitele nepředstavují náklady, a že obchodní záruka nemá na tyto prostředky nápravy spotřebitele vliv;

2. jméno a adresu osoby poskytující obchodní záruku;

3. postup, který má spotřebitel dodržet, aby dosáhl splnění obchodní záruky;

4. označení zboží, na které se obchodní záruka vztahuje, a

5. podmínky obchodní záruky.

(5) Informace uvedené v odstavci 4 musí být jasné, srozumitelné a snadno čitelné a musí být poskytnuty v bulharštině.

(6) Nesplnění některého z požadavků uvedených v odstavcích 4 a 5 nemá vliv na závaznost obchodní záruky pro osobu poskytující záruku a spotřebitel se na ni může spolehnout a požadovat plnění toho, co je uvedeno v žádosti o poskytnutí obchodní záruky.

(7) Ustanovení tohoto článku 28 se použijí pouze ve vztazích dodavatele s kupujícími, kteří mají postavení spotřebitelů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a zákona o poskytování digitálního obsahu, digitálních služeb a prodeji zboží.

IX. PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 29. (1) Dodavatel je povinen dodat a předat zboží uživateli ve lhůtě stanovené při uzavření smlouvy.

(2) Pokud lhůta uvedená v odstavci 1. 1 není mezi stranami výslovně dohodnuta při uzavření smlouvy, je dodavatel povinen dodat a předat zboží v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 30 pracovních dnů.

Čl. 30. (1) Uživatel je povinen zkontrolovat zboží při dodání a předání dodavatelem a v případě, že nesplňuje požadavky, neprodleně informovat dodavatele.

(2) Pokud uživatel neoznámí poskytovateli v souladu s odst. 1, považuje se zboží za schválené jako vyhovující požadavkům, s výjimkou skrytých vad. Toto pravidlo neplatí ve vztahu k Uživatelům-spotřebitelům, na které se vztahují zvláštní pravidla oddílu VII těchto Všeobecných obchodních podmínek a platné právní předpisy na ochranu spotřebitele.

Čl. 31. Dodavatel se nezavazuje poskytovat servis zboží.

Čl. 32. V případech, na které se tento oddíl nevztahuje, se použijí pravidla pro obchodní prodej stanovená v obchodním zákoně.

X. OCHRANA ÚDAJŮ

Čl. 33. (1) Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje uživatelů sdělené při vyplňování elektronického formuláře pro zadání objednávky. V souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel používat osobní údaje uživatelů pro účely stanovené ve smlouvě – přijímání a vyřizování objednávek a kontaktování uživatelů v případě problémů souvisejících s objednávkou.

(2) Uživatelský účet konkrétního uživatele může být na jeho žádost kdykoli vymazán z databáze spolu s informacemi, které k němu náleží.

(3) Poskytovatel přijme opatření k ochraně osobních údajů uživatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

(4) Z důvodu bezpečnosti osobních údajů uživatelů bude poskytovatel zasílat údaje pouze na e-mailovou adresu, kterou uživatelé uvedli při registraci.

(5) Poskytovatel je oprávněn ukládat údaje do koncového komunikačního zařízení uživatele, pokud s tím uživatel výslovně nesouhlasí. Uživatel může kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas.

(6) Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli zasílat Uživateli e-mailové zprávy týkající se služeb dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to po dobu, po kterou je dostupná registrace Uživatele v e-shopu Poskytovatele.

(7) Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek uživatel výslovně souhlasí ve smyslu článku 5 a článku 6 zákona o elektronickém obchodu se zasíláním zpráv prostřednictvím e-mailu. e-mail, Viber, Skype, WhatsApp, SMS nebo jiné platformy a aplikace pro zasílání textových zpráv, dokud výslovně neodmítnete jejich přijímání. Poskytovatel zaručuje uživateli právo kdykoli se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení podle předchozí věty.

(8) Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat údaje o chování uživatele při používání e-shopu poskytovatele.

Čl. 34. (1) Poskytovatel má právo kdykoli požádat uživatele, aby se identifikoval a potvrdil pravdivost okolností a osobních údajů uvedených při registraci.

(2) V případě, že uživatel z jakéhokoli důvodu zapomněl nebo ztratil své heslo, poskytuje stránka možnost vygenerovat nové heslo a změnit zapomenuté heslo na adrese: http://hippoland.net/customer/account/forgotpassword/.

XI. ZMĚNA A PŘÍSTUP K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Čl. 35. (1) Poskytovatel může tyto Všeobecné podmínky měnit, o čemž informuje uživatele na základě již uzavřených smluv do 7 dnů od vzniku takové okolnosti na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem.

(2) Pokud uživatel nesouhlasí se změnami všeobecných obchodních podmínek, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli náhrady nebo sankce, nebo pokračovat v jejím plnění podle všeobecných obchodních podmínek platných před změnou.

(3) Uživatel uplatní své právo podle odstavce 2 zasláním písemného oznámení poskytovateli do jednoho měsíce od obdržení oznámení podle odstavce 2. 1. Odstavec 2 se nepoužije, pokud je změna všeobecných podmínek výsledkem příkazu nebo pokynu příslušného orgánu.

(4) Změny Všeobecných obchodních podmínek jsou pro Uživatele závazné, jakmile je o nich Uživatel informován za podmínek uvedených v odstavci 1. 1 a nevyužil svého práva podle odstavců 2 a 3.

(5) Uživatel souhlasí s tím, že veškerá vyjádření poskytovatele v souvislosti se změnou těchto všeobecných podmínek budou zasílána na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl při registraci. Uživatel souhlasí s tím, že e-maily zaslané podle tohoto článku nemusí být podepsány elektronickým podpisem, aby byly vůči němu účinné.

Čl. 36. Dodavatel zveřejňuje tyto obchodní podmínky na adrese https://peach-pump.com a https://peach-pump.com/terms-and-conditions spolu s jejich případnými dodatky a změnami.

XII. BREAK

Čl. 37. Tyto Všeobecné podmínky a smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem jsou ukončeny v následujících případech:

– v případě zrušení a likvidace nebo úpadku jedné ze smluvních stran;

– po vzájemné písemné dohodě stran;

– v případě objektivní nemožnosti jedné ze smluvních stran plnit své závazky;

– v případě zabavení nebo zapečetění zařízení státními orgány;

– v případě zrušení registrace Uživatele na Stránkách. V takovém případě zůstávají uzavřené, ale nerealizované kupní smlouvy platné a vymahatelné;

Čl. 38. Poskytovatel má právo jednostranně vypovědět smlouvu dle vlastního uvážení, bez výpovědní lhůty a bez náhrady, pokud zjistí, že uživatel používá stránky v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, právními předpisy Bulharské republiky, obecně uznávanými morálními normami nebo obecně uznávanými pravidly a zvyklostmi v elektronickém obchodě.

XIII. ODPOVĚDNOST

Čl. 39. Uživatel je povinen odškodnit Poskytovatele za veškeré právní nároky třetích stran a jiné nároky (ať už oprávněné či neoprávněné) za veškeré škody a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení a soudních výloh), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s (1) neplněním jakýchkoli povinností Uživatele podle této Smlouvy, (2) porušením jakýchkoli autorských práv Uživatelem, výrobních, vysílacích nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, (3) neoprávněného postoupení práv udělených Uživateli po dobu platnosti a za podmínek této Smlouvy na jiné osoby a (4) uvedení v omyl ohledně existence nebo neexistence statusu spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nebo jiných platných právních předpisů.

Článek 40. Poskytovatel nenese odpovědnost v případě vyšší moci, náhodných událostí, problémů s internetem, technických nebo jiných objektivních příčin, včetně nařízení příslušných státních orgánů.

Článek 41. (1) Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživatelem třetím osobám.

(2) Poskytovatel nenese odpovědnost za dobu, po kterou jsou stránky nedostupné z důvodu vyšší moci.

(3) Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku komentářů, názorů a publikací pod produkty, zprávami a články na Stránkách, včetně poškození zdraví Uživatelů v důsledku takových komentářů, názorů nebo publikací.

Článek 42. (1) Poskytovatel nenese odpovědnost v případě, že dojde k překonání bezpečnostních opatření technického zařízení a tím ke ztrátě informací, šíření informací, přístupu k informacím, omezení přístupu k informacím a jiným obdobným důsledkům.

(2) Poskytovatel nenese odpovědnost v případě uzavření kupní smlouvy, poskytnutí přístupu k informacím, ztráty nebo změny údajů, ke kterým došlo v důsledku nepravdivé legitimace třetí osoby, která se vydává za uživatele, pokud lze z okolností dovodit, že tato osoba je uživatelem.

XIV. DALŠÍ PODMÍNKY

Článek 43. (1) Uživatel a poskytovatel se zavazují chránit vzájemná práva a oprávněné zájmy, jakož i chránit svá obchodní tajemství, která se dozvěděli v průběhu plnění smlouvy a těchto všeobecných podmínek.

(2) Uživatel a poskytovatel se zavazují, že během trvání smlouvy a po jejím skončení nezveřejní žádnou písemnou ani ústní korespondenci mezi nimi. Zveřejnění korespondence v tištěných a elektronických médiích, na internetových fórech, soukromých nebo veřejných webových stránkách atd. lze považovat za veřejnou doménu.

Článek 44. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ustanoveními zvláštní smlouvy mezi dodavatelem a uživatelem mají přednost ustanovení zvláštní smlouvy.

Článek 454. Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Článek 46. Na záležitosti neupravené touto smlouvou, které se týkají plnění a výkladu této smlouvy, se použijí právní předpisy Bulharské republiky.

Článek 47. Tyto podmínky byly přijaty usnesením OCC ze srpna 2022 a vstupují v platnost s účinností od .09.2022.